Bài tập tiếng Anh về từ nối trong câu phức

49


Thứ bảy, 31/7/2021, 18:34 (GMT+7)

“Clever people ask better questions, and _______, they get better answers”, bạn sẽ điền “as a result”, “however” hay “so that” vào chỗ trống trong câu trên?