Trắc nghiệm cách dùng giới từ chỉ thời gian

32


“Since” dùng cho mốc thời gian, “for” chỉ khoảng thời gian, trong khi “on” đứng trước ngày, còn “in” đi với năm.

– At: Giờ, dịp, thời điểm
– On: Ngày
– In: Phút, buổi, mùa, năm, thế kỷ
– Since: Mốc thời gian (thì hiện tại hoàn thành)
– For: Khoảng thời gian (thì hiện tại hoàn thành)
– From…. to…: Từ khi…. đến khi…

Đinh Thị Thái Hà