Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1

[ad_1]

Increase, decline, fluctuate, reach a peak, significant… là những từ cần dùng khi miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1.

Với kỹ năng viết trong IELTS, người thi sẽ cần hoàn thành hai phần (Task 1 và Task 2) trong 60 phút, trong đó thời gian nên dành cho phần đầu tiên là 20 phút. Cụ thể hơn, đề thi IELTS yêu cầu thí sinh phân tích số liệu được minh họa trong các loại biểu đồ như Line graph (biểu đồ đường), Bar chart (biểu đồ cột), Pie chart (biểu đồ tròn), Table (bảng), Map (bản đồ), Process (quá trình) hay Mixed charts (biểu đồ kết hợp).

Nguồn: Sách IELTS Cambridge 15

Nguồn: Sách IELTS Cambridge 15

Để đáp ứng yêu cầu của bài thi này, cuốn sách Hướng dẫn tự học IELTS Writing Task 1 được biên soạn bởi đội ngũ IELTS Fighter đã thống kê những từ ngữ miêu tả xu hướng có thể áp dụng vào phân tích và so sánh số liệu mà người thi cần nắm được như sau:

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng

Xu hướng

Động từ

Danh từ

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1 - 1

Xu hướng tăng

increase
rise
grow
go up

increase
rise
growth
upward trend

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1 - 2

Xu hướng giảm

decrease
fall
drop
decline

decrease
fall
drop
decline

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1 - 3

Xu hướng tăng giảm bất thường

fluctuate

fluctuation

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1 - 4

Xu hướng ổn định

Stabilize
Remain/stay unchanged

Stability

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1 - 5

Đạt mức cao nhất

Reach a peak
Peak at
Reach/hit the highest point

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1 - 6

Đạt mức thấp nhất

Reach a bottom
Reach/hit the lowest point

Ngôn ngữ miêu tả tốc độ thay đổi

Nghĩa

Tính từ

Trạng từ

Thay đổi nhiều, đáng kể, nhanh và rõ ràng

Dramatic
Sharp
Considerable
Significant
Rapid

Dramatically
Sharply
Considerably
Significantly
Rapidly

Thay đổi ít, không đáng kể

Slight
Slow
Gradual

Slightly
Slowly
Gradually

Luyện tập: chọn đáp án miêu tả phù hợp với biểu đồ

Ngôn ngữ miêu tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1 - 7

Ngọc Anh

[ad_2]