Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập hai trường mới

[ad_1]

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại hai khoa tương ứng.

Quyết định thành lập hai trường được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội – Lê Quân – ký ngày 1/12. Tên tiếng Anh của Trường Quốc tế sẽ là VNU – International School (VNU – IS) và của Trường Quản trị và Kinh doanh là VNU – Hanoi School of Business and Management (VNU – HSB).

Theo quyết định, hai trường là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật, quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành; và quy chế về tổ chức và hoạt động của trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

Tòa nhà Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Tòa nhà Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Như vậy, hiện Đại học Quốc gia Hà Nội có tám trường đại học thành viên do Thủ tướng ký quyết định thành lập, hai trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định thành lập; 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.

Tám trường đại học thành viên gồm: Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo dục, Ngoại ngữ, Kinh tế, Việt Nhật và Y Dược. Trong đó, trường Đại học Y Dược mới được thành lập vào tháng 10/2020.

Hai trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định thành lập chính là Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh. Còn hai khoa là Luật và Các khoa học liên ngành. Các trường, khoa, đại học thành viên này có tuyển sinh bậc đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết việc thành lập hai trường mới trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các khoa trực thuộc giúp sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài.

Các trường được thành lập cũng góp phần hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.

Khoa Quốc tế, tiền thân của Trường Quốc tế, được thành lập ngày 24/7/2002. Khoa Quản trị và Kinh doanh, tiền thân của Trường Quản trị và Kinh doanh, được thành lập ngày 13/7/1995.

Dương Tâm