Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

[ad_1]

Thứ ba, 24/8/2021, 06:00 (GMT+7)

“He took the golden plates and washed ______ very carefully”, bạn sẽ điền “each one”, “each of they” hay “the ones” vào chỗ trống trong câu trên?

[ad_2]