Ai nói ‘Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo’?

[ad_1]

Thứ sáu, 26/11/2021, 17:46 (GMT+7)

Ông là người góp công lớn gây dựng nên nhà Trần, nổi tiếng với câu nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” khi được vua hỏi nên đánh hay hàng giặc.

Tranh minh họa bài tập đọc nói về sự nghiêm minh của chủ nhân câu nói Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo trong sách Tiếng Việt lớp 5 tập 2.

Tranh minh họa bài tập đọc nói về sự nghiêm minh của chủ nhân câu nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” trong sách Tiếng Việt lớp 5 tập 2.

Câu 1: Ai nói câu “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”?

a. Trần Bình Trọng

b. Trần Thủ Độ

c. Trần Quang Khải

[ad_2]