ABBANK hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, nâng vốn điều lệ lên hơn 10.350 tỷ đồng

Ngày 12/6/2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 3543/UBCK-QLCB xác nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho Cổ đông. Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% của ABBANK đã hoàn tất, vốn điều lệ của ABBANK tăng lên trên 10.350 tỷ đồng.

Ngày 31/5/2023, ABBANK đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức 10% cho Cổ đông. Cụ thể, căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập, ABBANK đã phát hành thêm gần 94,1 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với giá trị phát hành thêm gần 941 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua Phương án tăng mức vốn điều lệ trong đó có việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%. Việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo công văn số 7343/NHNN-TTGSNH ngày 19/10/2022. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cũng đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hồ sơ phát hành theo công văn số 2276/UBCK-QLCB ngày 27/4/2023.

Sau phát hành, vốn điều lệ của ABBANK đã tăng từ 9.409.470.820.000 đồng lên 10.350.367.620.000 đồng.

Ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT ABBANK cho biết: “Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp Ngân hàng tăng quy mô vốn điều lệ, giúp hiện thực hoá mục tiêu chiến lược trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiệu quả. Dự kiến, giá trị vốn hóa của ABBANK sẽ tiếp tục tăng nhiều lần so với hiện tại trong vòng 3-5 năm tới để đạt quy mô mong muốn. ABBANK sẽ dành nguồn lực đầu tư dài hạn vào con người, hệ thống công nghệ và dữ liệu, tập trung phát triển bền vững theo định hướng “Khách hàng làm trọng tâm”, đưa Ngân hàng trở thành một tổ chức thực sự tạo giá trị cho xã hội, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho khách hàng và lợi ích cho cổ đông.”