Quê hương anh hùng Núp

Từ 1950 đến 1951, Pháp đã tổ chức 10 cuộc hành quân lên đốt làng, phá rẫy nhưng đều bị đánh bại. Bằng vũ khí thô sơ như chông tre, bẫy đá, cung tên…, anh hùng Đinh Núp đã cùng dân làng dựa vào núi rừng hiểm trở, giăng bẫy, tiêu diệt quân địch.

Nguồn