Kiểm tra tư duy với bốn câu đố

31


Mỗi hình tròn được chia thành 6 hình nhỏ. Bạn cần tìm ra mối liên hệ giữa các số trong mỗi hình nhỏ để điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

Câu 1: Tìm số còn thiếu điền vào dấu hỏi chấm.

Kiểm tra tư duy với bốn câu đố

>>Đáp án

Câu 2: Hình nào không phải là hình đã cho?

Kiểm tra tư duy với bốn câu đố - 1

>>Đáp án

Câu 3: Điền tiếp số vào dãy sau.

Kiểm tra tư duy với bốn câu đố - 2

>>Đáp án

Câu 4: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Kiểm tra tư duy với bốn câu đố - 3

>>Đáp án

Theo WOW quiz