Keysight mở rộng chương trình KeysightCare | Công nghệ

110

KeysightCare là mô hình hỗ trợ toàn diện và có khả năng mở rộng, cung cấp kiến thức chuyên môn về đo lường và kiểm thử vượt trội thông qua đầu mối liên hệ duy nhất, chuyên biệt và chủ động đối với các biện pháp đo lường và kiểm thử thiết bị, phần mềm và ứng dụng. Mô hình hỗ trợ tích hợp này hiện có năm cấp độ để đáp ứng các nhu cầu về phần cứng, phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cụ thể của khách hàng.

Keysight đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát do bên thứ ba thực hiện, qua đó cho thấy hầu như tất cả công ty thiết kế và phát triển sản phẩm điện tử đều gặp phải những sự chậm trễ gây tốn kém nhưng có thể phòng tránh được liên quan đến các vấn đề cấu hình thiết bị đo kiểm, bảo trì hoặc đào tạo.

Dịch vụ mới nhất trong danh mục KeysightCare là KeysightCare Technical Support (hỗ trợ kỹ thuật), được tùy chỉnh để hỗ trợ tất cả thiết bị Keysight tại địa điểm của khách hàng, không phụ thuộc mức độ hiệu suất, loại thiết bị, thời gian bảo hành hoặc tình trạng sản xuất của thiết bị.

Từ tháng 11.2018, dịch vụ truyền thống KeysightCare Assured đã được cung cấp kèm với phần lớn các thiết bị và phần mềm mới được Keysight chuyển giao. Tuy nhiên, khách hàng vẫn còn vận hành các thiết bị được mua trước đó trong các hoạt động đo kiểm phục vụ sản xuất và nghiên cứu phát triển; đòi hỏi khả năng tiếp cận nhanh, ổn định tới các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật.
Nguồn