Bài tập với cấu trúc ‘I wish’, ‘If only’

[ad_1]

Thứ bảy, 11/12/2021, 05:00 (GMT+7)

“I wish my train _______ now. I’m going to be late for work again”, bạn sẽ điền “had come”, “would come” hay “would have come” vào chỗ trống trong câu trên?

[ad_2]