Đáp án bài toán lớp 6 của Hungary

0
89

32 độc giả giải bài toán chuyển động trong kỳ thi toán lớp 6 của Hungary, nhưng chỉ 13 bạn tìm ra đáp số đúng là 80.

Topic 60. ELEVATOR MOTION PROBLEMS

Problem: Timea, who is always in a hurry, went up the escalator by making one step every second. This way it took her 20 steps to get upstairs. The next day she made 2 steps every second on her way up, and this time it took her 32 steps to get upstairs. How many steps would it take her to go upstairs if the escalator did not work?

Dịch đề: Timea, một người luôn luôn vội vã, đi lên thang cuốn bằng cách bước 1 bậc thang mỗi giây. Như vậy để lên đến tầng trên, cô ấy cần bước 20 bậc thang. Ngày hôm sau, cô ấy lại đi thang cuốn nhưng bằng cách bước 2 bậc thang mỗi giây. Lần này Timea phải bước 32 bậc mới lên đến tầng trên. Hỏi nếu thang cuốn không chạy thì cô ấy cần đi bao nhiêu bậc để lên tầng trên?

Lời giải:

Ngày đầu tiên, Timea đi thang cuốn với tốc độ 1 bậc thang mỗi giây, nên cô ấy bước 20 bậc thang hết 20 giây. Ngày hôm sau, Timea đi thang cuốn với tốc độ 2 bậc thang mỗi giây, nên cô ấy bước 32 bậc thang hết 16 giây.

Do tốc độ cuốn của thang cuốn không đổi nên thang cuốn chuyển động 12 bậc thang trong 4 giây, tức 3 bậc thang mỗi giây.

Vậy nếu thang cuốn không chạy thì Timea phải đi 20 × 3 + 20 = 80 (bậc).

Solution:

On the first day, Timea’s speed while going up the escalator was one step every second. It thus took her 20 seconds to make 20 steps and get upstairs.

On the second day, Timea’s speed while going up the escalator was 2 steps every second. It thus took her 16 seconds to make 32 steps and get upstairs.

Since the escalator moves at a constant speed, it must go up 12 steps in 4 seconds, or 3 steps every second. Therefore, if the escalator did not work, Timea must make 20 × 3 + 20 = 80 steps to get upstairs.

Minh Phương

Nguồn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here